search
backpage.com > Biloxi dating > Biloxi women seeking men

Posted: Friday, June 23, 2017 1:27 AM

Hi sweetheart 🍦πŸ₯🍨I'm CANDY🍦πŸ₯
πŸ₯🍨🍦 a bubbly outgoing Alabama sweetheart in town for this week only 🍨πŸ₯🍨🍦 if you've got a place and you're a sweet generous gentleman 🍨πŸ₯🍨 then I've got the time to come by give me a call for fun fun fun🍦🍨πŸ₯🍨🍦πŸ₯if no answer incd brief TEXT πŸ₯🍨πŸ₯ NO BLACK DUDE🍦πŸ₯πŸ¨πŸ“ž769πŸ“ž327πŸ“ž0193

Poster's age: 21

• Location: Biloxi

• Post ID: 9706858 biloxi
biloxi.backpage.com is an interactive computer service that enables access by multiple users and should not be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. © 2017 backpage.com